Vše o KPO

Název: KPO - cyklistický klub
Statut: Občanské sdružení
(registrace u MV ČR pod č.j. VS/1-1/46212/01-R)
Registrace v Českém svazu cyklistiky: č. 0110739
Adresa: Matějovského 1, 153 00 Praha - Radotín, tel. 602 686 969, kpo@kpo.cz
Bankovní spojení:    Poštovní spořitelna: 215783452/0300
IČO: 26523345   DIČ: CZ26523345

    Na této stránce přinášíme základní informace o našem klubu - historii jeho vzniku, seznam jeho členů a stanovy klubu. Chcete-li přijít mezi nás, neváhejte - každou první středu v měsíci vás očekáváme!

KPO - Historie a souvislosti

Členství v KPO, schůze klubu

Dres KPO

Žebříčky KPO

Stanovy KPO

Statistiky návštěvnosti www.kpo.cz


KPO - Historie a souvislosti

    Významné činy se rodí dlouho a pomalu rostou. Potřebují pomoc všech našich sil. Začínají nenápadnými projevy - malé pohyby, které pomalu rostou a sílí, až najednou jemné chvění zesílí v postřehnutelné vibrace, které vědomou činností seřazeny do mohutných šiků spojí se silou svých amplitud, aby se změnily v zemětřesení přetvářející světadíly, stavějící štíty velehor a měnící statičnost našeho bytí v životadárný pohyb vpřed...

    V České republice existuje 5 milionů bicyklů, z nichž dle odhadů 2 miliony v aktivním provozu jsou ve vlastnictví 1,5 milionu cyklistů, kteří pravidelně vyrážejí, aby polykali kilometry. Vnesením mírné organizovanosti jednotlivě nepostřehnutelné pokusy zviditelní a umožní vzájemnou podporou dosáhnout cílů dříve nepředstavitelných.

    Klub KPO nevznikl rázem jako hotový monument. Vyvinul se z nepatrných pokusů o překročení hranic všedních dnů. Myšlence vytvořit základ skupiny nadšenců, trávících volné chvíle mimo teplo vyhřáté postele, předcházelo mnoho jednotlivých aktivit.

    Pokusy dojet na kole dále a překonat více začínaly na hranici 200 kilometrů za den na trase Praha – Tábor – Praha a pokračovaly například 250 kilometrovou zpáteční jízdou do Hradce Králové a šílenou 300 kilometrovou jízdou okolo 300 metrů dlouhého parkoviště, která se stala základem pro velice úspěšnou sérii Šílených cyklistů. Podporovány množstvím dalších menších aktivit vyústily do ideje dojet nejdále, kam je možno dostat se v České republice. Volba padla samozřejmě na město Ostrava.

    Vznik KPO se ukázal být velice dobrým krokem a klubu se po roce příprav podařilo splnit jeden ze základních ideových cílů – klub dojel na kolech v čase 21,5 hodiny z Prahy do Ostravy. Tímto úspěchem nedošlo k završení klubového života, nebyl vydán úmrtní list, ale naopak byl podepsán rodný list.

    Klub KPO je otevřen všem novým uchazečům o členství, kteří budou schopni svou aktivní účastí přispět k větší slávě a oblibě klubu i cyklistiky samotné.


Členství v KPO, schůze klubu

    Členská schůze KPO se koná vždy první středu v měsíci (viz kalendář akcí KPO) od 19:00 hod. v restauraci Sokolovna, Vykoukových 2, Praha - Radotín (u radotínské lakrosového hřiště) - vzadu v nekuřácké části.

     Členem KPO se může stát každý, kdo splní podmínky pro členství v klubu, které jsou nedílnou součástí Stanov KPO.

 foto 

 Tým KPO 

Složení Prezídia KPO

Seznam aktivních členů KPO:

 č. jméno  funkce v KPO  e-mail 
1 Sladký Jiří Prezident KPO sladky@kpo.cz
2 Malášek Michal Jednatel KPO malasek@kpo.cz
3 Příbrský Dušan Jednatel KPO pribrsky@kpo.cz
4 Augustin Lukáš    
5 Bartoš Petr    
6 Bartoš Václav    
7 Cibík Milan    
8 Černý Vít    
9 Dvořáček Michal    
10 Hladík Ondřej    
11 Hladíková Radka    
12 Hloucha Michal    
13 Jiříček Petr    
14 Kadlec Rudolf    
15 Klanica Petr    
16 Kočová Alena    
17 Koudelka Jan    
18 Krpata Jan    
19 Kukla Stanislav    
20 Machačka Jakub    
21 Malášek Daniel    
22 Malášek David    
23 Marhold Jiří    
24 Marhold Pavel    
25 Masák Lukáš    
26 Míl Robert    
27 Munzar Miloš    
28 Neradová  Jitka    
29 Nič Pavel    
30 Mikyna Lukáš    
31 Nehasil Jan    
32 Pecka Štěpán    
33 Pokorná Olga    
34 Procházka Jan    
35 Příbrský Adam    
36 Příbrský Marek    
37 Riley Michael    
38 Riley Paul    
39 Sedláček Ondřej    
40 Sladká Anežka    
41 Sladká Julie    
42 Studenovský Martin    
43 Suchá Kateřina    
44 Svoboda Petr    
45 Šlemenda Josef    
46 Šrain Jiří    
47 Štefan Ladislav    
48 Švec Petr    
49 Termerová Lucie    
50 Vitoch Marek    
51 Voleman Radko    
52 Voleman Václav    
53 Voleman Vít    

Dres KPO

Dres KPO (model 2009)

Dres KPO (model 2006)

Dres KPO (model 2003)

model 2009

model 2006

model 2003

 


Žebříčky KPO

Top-Ten KPO 2001

Top-Ten KPO 2000


Stanovy KPO

1. Název sdružení:
    1.1. registrovaný název: KPO - cyklistický klub
    1.2. obecně užívaná zkratka: KPO

2. Sídlo: Matějovského 192/1, 153 00 Praha - Radotín, Česká republika

3. Předmět činnosti:
    3.1. KPO je volným sdružením dobrovolných členů
    3.2. základním cílem sdružení je podpora sportovně-společenských aktivit, především v oblasti cyklistiky
    3.3. činnost klubu se dělí na oblasti:
        · sportovně-závodní (účast na závodních i nezávodních cyklistických akcích)
        · organizační (pořádání vlastních závodních i nezávodních cyklistických akcí)
        · informační (provozování vlastních klubových internetových stránek)

4. Řídící orgány:
    4.1. nejvyšším orgánem KPO je Výroční členská schůze, která má právo měnit stanovy a volí Prezídium KPO
    4.2. v čele KPO stojí tříčlenné Prezídium, sestávající z Prezidenta a dvou Jednatelů. Funkční období Prezidenta je 5 let, funkční období Jednatelů je 2 roky
    4.3. členové Prezídia jsou oprávněni jednat jménem klubu navenek. Toto oprávnění má každý člen Prezídia samostatně
    4.4. o zásadních záležitostech klubu rozhoduje Prezídium hlasováním

5. Hospodaření:
    5.1. zdrojem příjmů klubu jsou roční členské příspěvky. O jejich výši rozhoduje Prezídium. Dalším zdrojem příjmů jsou sponzorské dary, startovné vybírané na vlastních akcích a příjmy z dalších činností klubu
    5.2. veškeré příjmy jsou používány na pokrytí provozních nákladů klubu, sportovní materiál, organizování klubových akcí a jako příspěvky členům na jejich závodní aktivity
    5.3. finanční prostředky klubu spravuje pověřený člen Prezídia
    5.4. o nakládání se svěřenými finančními prostředky rozhoduje Prezídium

6. Práva a povinnosti členů:
    6.1. základním právem člena klubu je účast na klubovém životě KPO
    6.2. člen klubu má právo účastnit se pravidelných schůzí KPO
    6.3. člen klubu má právo podílet se na hlasování při volbě Prezídia
    6.4. člen klubu je povinen včas hradit stanovené členské příspěvky
    6.5. člen klubu se zavazuje podílet se na šíření dobrého jména a pověsti KPO a svým jednáním nepůsobit proti jeho zájmům

7. Složení Prezídia:
    7.1. prvním Prezidentem KPO byl na základě usnesení přípravného výboru určen Jiří Sladký
    7.2. Jednateli KPO pro období 02/2001 - 12/2002 byli na základě usnesení přípravného výboru určeni Dušan Příbrský a Michal Malášek.

Praha, únor 2001

Tyto Stanovy jsou schváleny MV ČR pod č.j. VS/1-1/46212/01-R


Statistiky návštěvnosti www.kpo.cz

 

NAVRCHOLU.cz