Pravidla závodu Šílený cyklista 2001

    

1. PODMÍNKY ÚČASTI

1.1.    Závodu se mohou zúčastnit každý muž či žena starší 18ti let, kteří se přihlásí a zaplatí startovné ve výši 300 Kč do 15.6.2001 (v případě pozdní přihlášky 450 Kč). Závodníci nejsou pojištěni.

1.2.    Počet účastníků je omezen na 49 kvůli zajištění bezpečnosti a propustnosti tratě.

1.3.    Každý závodník se musí seznámit a dodržovat všechny body těchto pravidel, což stvrdí svým podpisem při prezentaci před zahájením závodu.

 

2. PRAVIDLA ZÁVODU

2.1.    Závodníkům jsou přidělována startovní čísla vzestupně tak, jak se registrují (osobně nebo pověřenou osobou) při prezentaci před startem závodu. Prezentace je možná v místě startu po celou sobotu 30.6.2001 od 6:30. V době mezi 9:30 – 10:15 je z organizačních důvodů prezentace přerušena.

2.2.    Závod se jede v kategoriích MUŽI, ŽENY a TÝMY. Tým tvoří minimálně dva závodníci, maximální počet členů týmu není omezen. Týmy jezdí štafetovým způsobem, t.j. v jednu chvíli může být na trati nejvýše jeden z členů týmu. Každý tým obdrží při registraci štafetový kolíček, který si budou členové týmu  při střídání v prostoru startu předávat. Členové týmu mohou libovolně střídat a v průběhu závodu ujet nestejný počet kol.

2.3.    Závod se jede za plného silničního provozu. Závodníci jsou povinni řídit se příkazy rozhodčích a pořadatelů. Každý účastník závodu jede na vlastní nebezpečí a je povinen při jízdě používat ochrannou přilbu a v noci mít řádně osvětlené kolo. Závodníci jsou povinni dbát zajištění jak vlastní bezpečnosti, tak i bezpečnosti ostatních závodníků, diváků i nezúčastněných osob a dbát zvýšené opatrnosti zejména při otáčení na obou otočkách trati.

2.4.    Start závodu je v sobotu 30.6.2001 na otočce u dostihového závodiště Praha-Velká Chuchle (naproti vlakovému nádraží ČD). Startuje se v pěti vlnách: závodníci se startovními čísly 1-9 startují v 10:00, s čísly 10-19 v 10:01, s čísly 20-29 v 10:02, s čísly 30-39 v 10:03 a závodníci se startovními čísly 40-49 startují v 10:04.

2.5.    Závodníkům jsou započítány všechny okruhy, které budou dokončeny v limitu 24 hodin, t.j. do neděli 1.7.2001 do 10:00 (závodníci se startovními čísly 1-9) resp. do 10:01 (závodníci se startovními čísly 10-19) atd. Pro závodníky, kteří odstartují později během dne, platí cílový časový limit daný jejich startovním číslem. Závodníkovi, který projede cílem po limitu 24 hodin, nebude poslední kolo započítáno. Vítězům jednotlivých kategorií bude proveden dopočet kilometrů do limitu 24 hodin na základě průměrné rychlosti dosažené během celého závodu. V případě stejného počtu ujetých okruhů rozhoduje o celkovém umístění lepší čas.

2.6.    Po absolvování každého okruhu má závodník možnost občerstvení a libovolně dlouhého odpočinku. Závodníci jsou povinni nahlásit pořadatelům každou přestávku, opětovný nástup na trať a odstoupení ze závodu. Týmy hlásí i střídání členů týmu.

2.7.    Závodníci jsou povinni mít své startovní číslo neustále upevněno na kole a v případě výzvy časoměřičů jsou povinni hlásit toto číslo při průjezdu kontrolním stanovištěm (především v noci). Kontrolním stanovištěm se doporučuje projíždět jednotlivě kvůli bezpečnému zápisu průjezdu. Po ukončení závodu účastníci odevzdají svá startovní čísla.

2.8.    Případné defekty si závodník opravuje na trati sám, v depu je možná oprava kýmkoliv. Pokud dojde k defektu nebo nehodě mimo dohled pořadatelů, jsou soupeři při průjezdu kontrolním stanovištěm povinni toto ohlásit pořadateli. V případě nehody pořadatelé vyšlou na trať pohotovostní vůz, který poskytne postiženému ošetření a dopraví ho do prostoru startu.

 

3. ROZHODČÍ SBOR

3.1.    Rozhodčí sbor je tříčlenný a tvoří jej ředitel závodu spolu s dvěma rozhodčími.

3.2.    Rozhodčí sbor vykonává nejvyšší kontrolu nad závodem a má právo v případě nutnosti závod pozastavit. V tomto případě je čas konce závodu posunut tak, aby byl dodržen 24hodinový limit pro jízdu.

3.3.    Závodníci, kteří se cítí poškozeni jednáním svých soupeřů nebo rozhodčích, mohou podat námitku s vkladem 100 Kč řediteli závodu.

3.4.    Rozhodčí a pořadatelé jsou během konání závodu označeni viditelným způsobem.

 

4. DISKVALIFIKACE

4.1.    Rozhodčí může diskvalifikovat a vyloučit ze závodu každého závodníka, který odmítá dodržovat pravidla závodu nebo pořadateli dané instrukce, zejména pak jízdu bez přilby a v noci jízdu bez osvětlení, nebo který se proviní nevhodným chováním či vyjadřuje slovně nebo činem nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího nebo pořadatele.

4.2.    Účastník závodu bude taktéž diskvalifikován v případě, že se nechá táhnout cizím vozidlem nebo cyklistou, který není účastníkem závodu či si bude jiným způsobem ulehčovat nebo zkracovat průjezd okruhu. V noci nesmí za soutěžícími cyklisty jezdit doprovodné vozidlo a osvětlovat jim trať.

 

5. TRAŤ ZÁVODU A BEZPEČNOST ÚČASTNÍKŮ

5.1.    Závodní okruh měří 3 620 metrů a vede ulicí Radotínská od otočky u dostihového závodiště ve Velké Chuchli k otočce na parkovišti u distribučního centra Pražských pivovarů v Radotíně. Start/cíl je vyznačen čarou na vozovce v prostoru otočky ve Velké Chuchli.

5.2.    Trať závodu vede po veřejné komunikaci, která nebude uzavřena, proto je třeba dodržovat obecně závazná pravidla silničního provozu (zejména zákon č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích). Především je třeba dbát zvýšené opatrnosti na obou otočkách při odbočování ze silnice a výjezdu zpět na silnici.

 

6. KATEGORIE, CENY

6.1.    V závodě jsou vypsány a zvlášť hodnoceny tři kategorie: MUŽI, ŽENY a TÝMY.

6.2.    Všichni závodníci obdrží osobní certifikát s uvedením počtu ujetých kilometrů, pamětní tričko (pouze včas platící závodníci) a další drobné dary, věnované sponzory závodu. Závodníci, kteří se umístí na prvních třech místech ve své kategorii, získají věcné ceny.

6.3.    Výkony vítězů v kategoriích MUŽI a ŽENY budou zapsány do Guinnessovy knihy rekordů, výkon vítěze kategorie TÝMY bude zapsán v případě překonání stávajícího rekordu 874,2 km (Lichnov ČR, 7.-8.8.1998).

 

7. OSTATNÍ

7.1.        V průběhu akce budou účastníkům k dispozici prostory na převlečení (šatny) a sociální zařízení.

7.2.        Účastníci si mohou v šatně či ve vyhrazeném prostoru v místě startu nechat uloženy své osobní věci. Pořadatelé za uložené věci neručí. Cenné věci a hotovost je doporučeno účastníkům ponechat si u sebe či je zabezpečit jiným vhodným způsobem.

7.3.        Účastníkům budou v prostoru startu k dispozici iontové nápoje, pitná a užitková voda.


Sponzoři akce Šílený cyklista: